Освітянські програми

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор                    П.П.Ковач

Освітня програмаСкачати тут
Освітня програма

НВК «ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання –

угорськомовна гімназія»
на 2020-2021 навчальний рік

Схвалено: протокол
засідання педагогічної ради
НВК №1 від ______________року

Ужгород – 2020

2

Розділ 1. Призначення навчально-виховного комплексу

та засіб його реалізації

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня –
угорськомовна гімназія» Ужгородської міської ради здійснює свою діяльність
на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інших нормативних
документів, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної
середньої освіти на рівні Державних стандартів.
Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня
школа І ступеня – гімназія, яка надає базову та повну загальну середню освіту.
Кількість класів: 11, у них навчається 267 учнів. Мова навчання ‒
українська та угорська.

Головними завданнями навчального закладу є:
– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню
освіту;
– виховання справжнього громадянина України через збереження
національної самобутності учнів;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу та інших народів і націй;
– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної
самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення,
навчання протягом життя;
– виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України,
державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття
власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого
ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– розвиток здібностей, обдарувань  і талантів учнів, відродження і
примноження  інтелектуального  потенціалу  України;
– надання можливості     учням    здобути    знання    понад   
обов’язковий загальноосвітній  рівень,  розкриття  та  сприяння   реалізації   їх
індивідуальних творчих здібностей і обдарувань;
– реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і
світоглядних переконань;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших
громадян як найвищої національної цінності, формування засад здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів
(вихованців);
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про
природу, людину і суспільство;
– інтеграція зусиль та гармонізацію взаємин педагогічного колективу і
батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для ефективної
роботи гімназії;

3
– формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам у
їхній психолого-педагогічній освіті;
– відродження традицій угорськомовної освіти м. Ужгорода;
– виховання успішної особистості на прикладі життєвого досвіду
попередніх поколінь;
– залучення до навчально-виховного процесу культурницьких,
просвітницьких та національних організацій, угорських представництв в
Україні.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
 Мови і літератури
 Суспільствознавство
 Мистецтво
 Математика
 Природознавство
 Технології
 Здоров’я і фізична культура
Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового
навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони
охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є
спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від
підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним
компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.
Повноцінність базової та повної середньої освіти забезпечується
реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому
порядку фінансуються з бюджету.
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять
усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом
навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку,
затвердженому наказом директора школи.
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором
тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які
натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 1-4);
очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,
перелік яких наведено в таблиці 5; пропонований зміст навчальних програм, які
мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на
офіційному веб-сайті МОН);
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти
системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою
освітньою програмою.
Програму побудовано із врахуванням таких принципів:
– дитиноцентрованості і природовідповідності;
– узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

4

– науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
– наступності і перспективності навчання;
– взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
– логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних
компетентностей;
– можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
– творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
– адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних
можливостей, потреб та інтересів дітей.
Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких
ключових компетентностей:
1. Спілкування державною і рідною мовами.
2. Спілкування іноземними мовами.
3. Математична компетентність.
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
5. Інформаційно-цифрова компетентність.
6.Уміння вчитися впродовж життя.
7. Ініціативність і підприємливість.
8. Соціальна і громадянська компетентності.
9. Обізнаність і самовираження у сфері культури.
10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та
системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати
позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати
рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
предметів.

Початкова освіта

Освітню програму для 1-3 класів закладу розроблено відповідно до Закону
України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти (2018), а саме:
– для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових
освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);
– для 3 класу – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових
освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);
– для 4 класу – Типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
20.04.2018 № 407 (Таблиця 3. Навчальний план початкових шкіл з навчанням
мовою корінного народу, національної меншини).
У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів
навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи
інтегрованого курсу.

8
рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей,
збереження здоров’я.
Базова загальна середня освіта: базова середня освіта здобувається, як
правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на
1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової
середньої освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
базової середньої освіти за інших умов.
Повна загальна середня освіта: профільна середня освіта здобувається, як
правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову
середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня
поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної
середньої освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
профільної середньої освіти за інших умов.
Рекомендовані форми організації освітнього процесу.
У початковій школі основними формами організації освітнього процесу є
різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель
організує у межах уроку або в позаурочний час.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
У базовій та повній загальній освіті основними формами організації
освітнього процесу є різні типи уроку:
формування компетентностей;
розвитку компетентностей;
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
корекції основних компетентностей;
комбінований урок.
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії,
віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,
квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з
навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-
уроки тощо.
З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім
уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує
виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до
змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій
самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті
компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях
практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням
надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній

9
діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів,
виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-
практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати
обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються
нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути
комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й
систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає
цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з
метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.
Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей
виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з
виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття
практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій
освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби,
проводять виміри та звітують за виконану роботу.
Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому
числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують
роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.
Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне
застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів
(можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для
виконання визначених завдань).
Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-
уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу,
виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних
компонентів:
кадрове забезпечення освітньої діяльності;
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
якість проведення навчальних занять;
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
оновлення методичної бази освітньої діяльності;
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників.

Директор П.П.Ковач

11
Директор П.П.Ковач
Таблиця 2 до Освітньої програми
НВК «ЗОШ І ст.- угорськомовна гімназія» для І
ступеня (складена на основі таблиці 3 Типової
освітньої програми, затвердженої наказом
МОН України від 20.04.2018 року № 407)

Навчальний план

початкової школи НВК «ЗОШ І ст.- угорськомовна гімназія»

на 2020-2021 навчальний рік (4 клас)

Освітні галузі Предмети

Кількість
годин на тиждень
4

Мови і літератури
(мовний і
літературний
компоненти)

Мова навчання (угорська) 5
Українська мова 4
Іноземна мова
(англійська) 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5+0,5
Образотворче мистецтво 0,5+0,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1

Здоров’я і фізична
культура

Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього 22+1+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх
галузей, проведення індивідуальних консультацій та
групових занять

1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження
на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету
(без урахування поділу класів на групи)

26

* – години, передані на підсилення курсів образотворче та музичне мистецтво.

Директор П.П.Ковач

12

Таблиця 3 до Освітньої програми
НВК «ЗОШ І ст.-угорськомовна гімназія»
для ІІ ступеня (складена на основі таблиці 11
Типової освітньої програми, наказ МОН
України від 20.04.2018 № 405)
Навчальний план на 2020/2021 навчальний рік

ІІ ступінь

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

5 6 7 8 9 Разом

Мови і
літератури

Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 13,5
Українська література 2 2 2 2 2 10
Англійська мова (перша) 3 2 2 2 2 11
Німецька мова (друга) 2 2 2 2 2 10
Угорська мова 2+1 2+1,5 2+1 2 2 10+3,5
Інт. курс «Література»
(угорська та зарубіжна)

2 2 2 2 2 10

Суспільство –
знавство

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія – 1 1 1 1 4
Основи правознавства – – – – 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 1 5
Математика Математика 4 4 – – 8
Алгебра – – 2 2 2 6
Геометрія – – 2 2 2 6

Природо-
знавство

Природознавство 2 – – – – 2
Біологія – 2 2 2 2 8
Географія – 2 2 2 1,5 7,5
Фізика – – 2 2 3 7
Хімія – – 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 5
Інформатика 1 1 1 2 2 7

Здоров’я і
фізична
культура

Основи здоров’я 1 1 1 1 0,5 4,5
Фізична культура 3 3 3 3 3 15

Разом 25,5+
1+3
27,5+
1,5+3
30+1+
3
31,5+
3
32,5+3 147+3,
5+15
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні, групові заняття та
консультації
Всесвітня історія (індивідуальні та групові заняття) 1 1 0,5 2,5
Угорська мова (індивідуальні та групові заняття) 1 2
Українська мова (індивідуальні та групові заняття) 1
Англійська мова (індивідуальні та групові заняття) 1 1
Хімія (індивідуальні та групові заняття) 0,5 0,5
Німецька мова (індивідуальні та групові заняття) 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне
навантаження

28 31 32 33 33 157

Всього (без урахування поділу класів на
групи)

28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 157+
15
Директор П.П.Ковач

13
Таблиця 4 до Освітньої програми
НВК «ЗОШ І ст.-угорськомовна гімназія» для ІІІ ступеня
(складена на основі Типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від
20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019
№1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від
31.03.2020 № 464) (Таблиця 2. Навчальний план для 10-
11 класів закладів загальної середньої освіти)

Навчальний план на 2019/2020 навчальний рік

ІІІ ступінь (10-11 класи)
Предмети

Кількість годин на
тиждень у класах
10 11 Разом
Базові предмети 29 28 57
Українська мова 2 2 4
Українська література 2 2 4
Зарубіжна література 1 1 2
Іноземна мова (англійська) 2 2 4
Іноземна мова (німецька) 2 2 4
Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 2
Громадянська освіта 2 0 2
Математика (алгебра та початки аналізу та
геометрія)

3 3 6
Біологія і екологія 2 2 4
Географія 1,5 1 2,5
Фізика і астрономія 3 4 7
Хімія 1,5 2 3,5
Фізична культура 3 3 6
Захист України 1,5 1,5 3
Профільні предмети 4 5 9
Угорська мова 2 3 5
Угорська література 1 1 2
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 6
Інформатика 1,5 1,5 3
Мистецтво 1,5 1,5 3
Разом 35 35 70
Гранично допустиме тижневе навантаження на
учня

33 33 66

Додаткові години на факультативи,
індивідуальні та групові заняття

3 3 6
Угорська мова (індивідуальні та групові заняття) 1 0 1
Угорська література 1 1 2
Українська мова (індивідуальні та групові заняття) 0 1 1
Математика (індивідуальні та групові заняття) 1 1 2
Всього фінансується
(без урахування поділу класу на групи)

38 38 76

Директор П.П.Ковач

14
Таблиця 5
до Освітньої програми
НВК «ЗОШ І ст.-
угорськомовна гімназія»

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказами МОН від 21.03.2018 № 268 та від 27.12.2018 р № 1461)

п/п

Назва навчальної програми

1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.
1-2 клас
2. Типова навчальна програма з угорської мови та читання для 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти
3. Українська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням
угорською мовою. 1-2 клас
4. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.
3-4 клас
5. Навчальна програма з угорської мови для 3-4 класів закладів загальної
середньої освіти з угорською мовою навчання
6. Українська мова для закладів загальної середньої освіти з угорською мовою
навчання. 3-4 клас

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня
(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)


п/п

Назва навчальної програми

7. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням угорською мовою 1–4 класи
8. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 2–4 класів
9. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
10. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
11. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
12. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
13. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
14. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
15. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних

16

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня
(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)
№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова в школах з угорською
мовою навчання

Рівень стандарту
2. Українська література Рівень стандарту
3. Зарубіжна література Рівень стандарту
4. Іноземні мови Рівень стандарту
5. Угорська література для загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням угорською
мовою

Профільний рівень

6. Угорська мова для загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням угорською
мовою

Профільний рівень

7. Історія України Рівень стандарту
8. Всесвітня історія Рівень стандарту
9. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
10. Математика (алгебра і початки аналізу та
геометрія)

Рівень стандарту
11. Біологія і екологія Рівень стандарту
12. Географія Рівень стандарту
13. Фізика і астрономія (авторський колектив
під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту
14. Хімія Рівень стандарту
15. Інформатика Рівень стандарту
16. Мистецтво Рівень стандарту
17. Захист Вітчизни Рівень стандарту
18. Фізична культура Рівень стандарту